Algemene voorwaarden SEO Spot

E-mail: info@seospot.nl
Website: www.seospot.nl

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: SEO Spot, gevestigd te Utrecht onder KvK nr. 80481760.
2. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument digitale inhoud verwerft in
verband met een overeenkomst op afstand en digitale inhoud door de ondernemer worden
geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
3. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn
handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
5. Dag: kalenderdag;
6. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
7. E-Learning: De dienst op de E-Learning van SEO Spot aan de gebruiker, op basis van een
gesloten overeenkomst tussen beide partijen, bestaande uit het beschikbaar maken en aanbieden
van een website waarop content wordt geplaatst.
8. IE-rechten: Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals
auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databank-rechten en naburige rechten, alsmede
knowhow.
9. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten
en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
10. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument
of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een
manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel
waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie
mogelijk maakt;
11. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de
overeenkomst op afstand;

 

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot
stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de
algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument
zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige
lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene
voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op
zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op
een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de
overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden
langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs
elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens dienstenvoorwaarden van toepassing
zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval
van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het
meest gunstig is.
5. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op uw overeenkomst met ondernemer.
Ondernemer is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
ARTIKEL 3 – HET AANBOD
1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden digitale inhoud
vermeld op de website van ondernemer. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede
beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik
maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de digitale inhoud.
Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
2. Indien toegang tot een cursus een beperkte geldigheidsduur heeft wordt dit in de
modulebeschrijving vermeld.

 

ARTIKEL 4 – DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde
voorwaarden.
2. Alvorens aanvaarding van het aanbod door consument zal ondernemer de geldende algemene
voorwaarden beschikbaar stellen via elektronische weg.
3. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer
onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de
ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de
overeenkomst ontbinden.
4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij
voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer
daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn
voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond
van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden
te verbinden.

 

ARTIKEL 5 – HERROEPINGSRECHT

1. De wettelijke regels voor online aankopen van digitale content op een niet-materiële drager zijn
van toepassing. Dat betekent dat de cursist geen bedenktijd/herroepingsrecht heeft omdat de
digitale dienst of het digitale product (in dit geval de online cursus of training) direct na bestelling
via internet geleverd wordt (er kan direct worden gestart), waarmee de cursist heeft ingestemd.
Daarmee doet de cursist afstand van haar/zijn bedenktijd/recht tot herroeping.
2. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden verklaard de consument afstand te doen van
haar/zijn herroepingsrecht.

 

ARTIKEL 6 – LEVERING EN UITVOERING

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen
en bij de uitvoering van bestellingen bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het e-mailadres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft
gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld,
zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen
uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging
ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,
ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en
recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald
heeft onverwijld terugbetalen.

 

ARTIKEL 7 – BETALING, INWERKINGTREDING, DUUR EN BEËINDIGING

1. Om toegang tot de digitale inhoud te krijgen zoals beschreven in het overeengekomen aanbod,
dient er een betaling plaats te vinden door de consument aan de ondernemer.
2. Betaling vindt plaats via de online payment service Mollie B.V. tenzij anders is overeengekomen.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. De overeenkomst treedt in werking zodra de betaling van het abonnementsgeld voor een cursus is
voldaan.
5. De overeenkomst wordt voor bepaalde tijd aangegaan. De overeenkomst eindigt automatisch aan
het einde van de abonnementsduur.

 

ARTIKEL 8 – TOEGANG TOT DE E-LEARNING

1. Om gebruik te kunnen maken van de E-Learning dient u een overeenkomst aan te gaan met de
ondernemer.
2. De informatie die u tijdens het afsluiten van een abonnement verstrekt, is juist en compleet. U
bent verantwoordelijk voor de correctheid en volledigheid van de verstrekte gegevens, alsmede
voor de aanpassing van de gegevens indien deze niet langer correct zijn.
3. Het is niet toegestaan om u aan te melden via andermans account of u toegang te verschaffen tot
de website op andere wijze dan door het gebruik van uw inloggegevens.
4. De ondernemer is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder
daarmee schadeplichtig te worden jegens gebruiker, de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen
en/of het gebruik ervan te beperken, indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is.
5. De ondernemer garandeert niet dat de E-Learning te allen tijde en zonder onderbrekingen of
storingen toegankelijk is.
6. De ondernemer is jegens de consument op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor
enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of
(tussentijds) uitvallen van de E-Learning.

 

ARTIKEL 9 – GEBRUIK VAN DE E-LEARNING

1. Op de E-Learning van de ondernemer kan de consument oefenen met de daarop beschikbaar
gestelde content. De gebruiker handelt te allen tijde in overeenstemming met hetgeen is bepaald in
deze Algemene Voorwaarden.
2. Het gebruik van de E-Learning mag niet:
1. bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de website, de E-Learning
en/of de computersystemen van de ondernemer te omzeilen.
2. bestaan uit het gebruik van enige tools en/of oplossingen voor zover deze gericht zijn op
het overnemen van enige content.
3. een commercieel karakter hebben, zonder nadrukkelijke schriftelijke voorafgaande
toestemming van de ondernemer.
4. een onredelijk of disproportioneel beslag op de infrastructuur van de website leggen of de
functionaliteiten daarvan belemmeren.
5. in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden of enige geldende wet- en/of regelgeving.
6. inbreuk maken op de rechten van de ondernemer en/of derden, waaronder begrepen maar
niet beperkt tot IE-rechten en met betrekking tot de bescherming van privacy.
7. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn.
3. In aanvulling op de andere (rechts)middelen die de ondernemer ten dienste staan, is de
ondernemer te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg, gerechtigd
om de activiteiten van consument in verband met de E-Learning (tijdelijk) te beperken, op te
schorten of buiten gebruik te stellen, accounts tijdelijk of blijvend te verwijderen, een
waarschuwing te doen uitgaan, toegang tot de E-Learning te verlenen, in het bijzonder, maar niet
daartoe beperkt, indien:
1. consument handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden.
2. consument handelt in strijd met de overeenkomst om welke reden dan ook.
3. ondernemer van mening is dat handelingen van consument schade of aansprakelijkheid
aan uzelf, ondernemer of anderen kunnen toebrengen.

 

ARTIKEL 10 – IE-RECHTEN

1. De IE-rechten met betrekking tot de E-Learning berusten bij ondernemer. Niets in deze Algemene
Voorwaarden is bedoeld om enige IE-rechten aan consument over te dragen.
2. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden en voor de duur van de
overeenkomst, geeft ondernemer aan gebruiker een beperkt, niet-overdraagbaar recht op toegang
tot en gebruik van de E-Learning, voor de doeleinden zoals beschreven in deze Algemene
Voorwaarden.

 

ARTIKEL 11 – GARANTIES

1. De consument aanvaardt dat de E-Learning alleen de functionaliteiten, content en overige
eigenschappen bevat, zoals hij die aantreft op het moment van gebruik.
2. Ondernemer geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit,
veiligheid, rechtmatigheid, volledigheid, integriteit en juistheid van de content en de E-Learning,
tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden.

 

ARTIKEL 12 – PRIVACY

1. De gegevens die gebruiker tijdens het bestelproces verstrekt, zullen worden verwerkt en gebruikt
conform de toepasselijke wet- en regelgeving.
2. De verwerking van persoonsgegevens voor gebruik van E-Learning zijn beschreven in de
privacyverklaring die in de E-Learning opvraagbaar is.